Tổ sỬ – đỊA – gdcd

 Nguyễn Phú

Chức vụ: Tổ Trưởng

Lê Thị Loan

Nguyễn Thị Nhạn

Ngô Văn Hữu

Vũ Thị Lợi

Nguyễn Văn Trọng

H Djuyn Ktla

Nguyễn Xuân Láng

Cao Thị Mị

H’Djuyn KTLA